Menu główne
BHP
Nieruchomości
Kontakt
BHP
Prowadzę obsługę firm zatrudniających do 100 pracowników
w zakresie przestrzegania prawa pracy, w szczególności
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP).
Ponadto prowadzę szkolenia i postępowania powypadkowe.

 • Kadry,
 • Umowy o pracę wykorzystujące możliwości KP,
 • Oceny Ryzyka Zawodowego i dokumentacja,
 • Wypadki przy pracy – Dokumentacja,
 • Tworzenie służb BHP zgodnie z przepisami KP,
 • Kompleksowa obsługa firm z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,
 • Szkolenia kadry kierowniczej,
 • Szkolenia pracowników,
 • Opracowywanie instrukcji stanowiskowych,
 • Auditowanie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy,
 • Przygotowanie do Certyfikacji,
 • Czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe – charakterystyka,
 • Dokumentacja bhp,
 • Ochrona przeciwpożarowa,
 • Wymagania dla budynków i pomieszczeń oraz urządzeń higienieczno-sanitarnych,
 • System zarządzania BHP – interpretacja norm PN-N-18001 i PN-N-18004,
 • Dokumentowanie systemu zarządzania bhp,
 • Normalizacja w systemie zarządzania,
 • Wdrażanie, auditowanie i certyfikacja systemu zarządzania BHP,
 • Postępowanie z niezgodnościami, działania korygujące i zapobiegawcze,
 • Opieka medyczna i profilaktyka,
 • Badanie stanu trzeźwości certyfikowanym przyrządem,
 • Ciągły rozwój i poszerzanie oferty...


I. Obsługa w zakresie BHP oparta jest na:

 • Prowadzeniu wymaganych szkoleń dla pracowników
 • Wystawianie merytorycznych opinii, orzeczeń i poleceń w zakresie pracowników
 • Kontroli wykonania zaleconych działań
 • Kontroli przestrzegania przepisów i zasad BHP na stanowisku pracy i na terenie zakładu pracy
 • Bieżącej współpracy ze służbami Państwowej Inspekcji Pracy
 • Kierowanie na kursy wymagane przepisami BHP
 • Prowadzeniu postępowań powypadkowych w ścisłej współpracy z kierownictwem zakładu
 • Przestrzeganiu terminowości wykonania przez pracowników badań profilaktycznych i wnioskowanie o ich terminowe wykonanie
 • Ścisłym współdziałaniu w sprawie wyposażania pracowników w sprzęt ochrony indywidualnej, ubranie robocze i środki higieny osobistej
 • Merytoryczny udział w opracowywaniu Oceny Ryzyka Zawodowego dla poszczególnych stanowisk pracy
 • Pomoc przy sporządzeniu "Instrukcji" dotyczącej zasad gospodarowania odzieżą ochronną, roboczą oraz sprzętem ochrony osobistej oraz "Zasad" dotyczących przydziału środków higieny osobistej
 • Czynności zmierzające do wymaganego posiadania kart charakterystyk Używanych w zakładzie pracy czynników i preparatów chemicznych
 • Wykonywaniu innych obowiązków określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy ( Dz. U. Nr 109, poz. 704)
 • Doradztwo w kwestiach dotyczących szeroko pojętego Prawa Pracy


II. Miejsce i sposób obsługi w zakresie BHP

Prowadzę swoją działalność samodzielnie w oparciu o swoją organizację.
Wszystkie czynności, które można wykonać na terenie zakładu pracy, są tam wykonywanie, w czasie jak najmniej kolidującym z prowadzoną przez zakład działalnością.
Jestem do dyspozycji współpracującego zakładu pracy w czasie niezbędnym do wykonania czynności należących do jego zakresu działań.

III. Zasady działalności.

Prowadzę samodzielnie działalność od 1996r i posiadam stosowne uprawnienia umożliwiające prowadzenie obsługi zakładów pracy zatrudniających do 100 pracowników z zakresu BHP, w tym szkolenia: wstępne, okresowe i stanowiskowe. W przypadku zatrudnienia powyżej 100 osób istnieje możliwość ustaleń innej formy obsługi.

IV. Dotychczasowa działalność.

Od 1999 roku wykonywałem czynności inspektora BHP na podstawie umów cywilnoprawnych, gdzie osobiście obsługiwałem firmy branży produkcyjnej, budowlanej, budowlano-transportowej, handlowo-usługowej, mechanicznej, spożywczej, farmaceutycznej, administracyjnej, turystycznej, hotelarskiej, firmy posiadające swoich pracowników poza granicami kraju, przedstawicielstwa firm zagranicznych.

V. Wynagrodzenie za świadczone usługi

Za świadczone usługi pobiera wynagrodzenie płatne miesięczne w wysokości wynegocjowanej plus podatek VAT w wysokości 22% lub w innej wynegocjowanej formie.

VI. Tajemnica przedsiębiorstwa

Zasadą mojej firmy jest przestrzeganie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz przestrzeganie tajemnicy służbowej zakładu, który obsługuję.